Styrelsen som valdes vid Nationalmusei Vänners årsmöte den 11 maj 2017:  

Eva Qviberg, ordförande

Anders Lundin, vice ordförande

Mats A. Andersson, skattmästare

Berndt Arell, överintendent

Patrik Tigerschiöld 

Oscar Magnuson

Denise Persson

Alexandra von Schwerin

Mikael Skaj

Ann-Marie Karlsson Orre

Pontus Silfverstolpe

 

Nationalmusei Vänners styrelse leds av ordförande, vice ordförande och skattmästare som väljs på ett år i taget. Övriga ledamöter, för närvarande sju till antalet, väljs på två år. För de sistnämnda gäller också begränsningen att de inte får sitta i styrelsen mer än åtta år i sträck. Nationalmuseums överintendent är självskriven ledamot.

För att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt är ledamöterna uppdelade i kommittér med olika ansvarsområden. Där kan t.ex. nämnas Finanskommittén, Programkommittén, Designkommittén och Redaktionsrådet.

Styrelseledamöterna får inga arvoden utan arbetar helt ideellt.

 

Bilden visar fr. v. Anders Lundin, Ann Westin, Berndt Arell, Eva Qviberg, Patrik Tigerschiöld, Mikael Skaj, Alexandra von Schwerin, Mats A. Andersson Ann Stern. Foto: Cecilia Heisser, Nationalmuseum.