Nationalmusei Vänner grundades den 27 mars 1911 av dåvarande kronprinsen Gustav (VI) Adolf och Thorsten Laurin. Den sistnämnde fick, enligt kronprinsen, göra mycket av det praktiska arbetet. Han arbetade t.ex. oförtrutet med att intressera medlemmar och andra för att donera medel till förvärv. Nationalmuseum hade då som nu otillräckliga anslag till att utöka sina samlingar och Nationalmusei Vänner grundades just med syftet att stödja museet inte minst med gåvor. 

Vid  läsning av de första decenniernas styrelseprotokoll blir det tydligt att ledamöterna och andra medlemmar var beredda att ta stora personliga ekonomiska risker när ett attraktivt föremål fanns till försäljning. Man lånade ut pengar och gick t.o.m. i borgen för att kunna köpa verket i fråga.

Så småningom tillkom fonderna och de anknutna stiftelserna, som presenteras närmare under en särskild rubrik. Nationalmusei Vänner fick genom dessa större möjlighet att planera långsiktigt men även att med kortare varsel bidra till inköp av föremål till museets samlingar.

Med tiden höjdes föreningens ambitionsnivå och styrelsen började arbeta medvetet på att sprida kunskap om Nationalmuseum och dess samlingar till medlemmar och allmänhet. Ett åtagande som också skrevs in i stadgarna. Det var starten för föreningens uppskattade programverksamhet som har haft Nationalmusem som bas och omfattar visningar, föredrag, utflykter och resor.

Medlemmarna får även en medlemstidning som startades 1988 för att fördjupa kontakten mellan styrelsen och medlemmarna. Medlemstidningen har dock framförallt fungerat som informationskanal om föreningens och givetvis Nationalmuseums verksamhet.

Föreningens hemsida har funnits sedan 2006 och försågs redan från början med ett bokningsprogram för att förbättra servicen till medlemmarna. Den som önskar kan anmäla sig till föreningens program på egen hand via hemsidan och slipper telefonkön. 

Nationalmusei Vänner är en av Sveriges största museivänföreningar och har ca 4000 medlemmar.