Styrelsen som valdes vid Nationalmusei Vänners årsmöte den 29 maj 2018:  

Eva Qviberg, ordförande

Anders Lundin, vice ordförande

Mats A. Andersson, skattmästare

Mariana Burenstam Linder

 Antonia von Euler Chelpin

Ann-Marie Karlsson Orre

Oscar Magnuson

Denise Persson

Alexandra von Schwerin

Pontus Silfverstolpe

Mikael Skaj

Patrik Tigerschiöld 

Tillträdande öi Susanna Petterson är självskriven ledamot av styrelsen

 

Nationalmusei Vänners styrelse leds av ordförande, vice ordförande och skattmästare som väljs på ett år i taget. Övriga ledamöter, för närvarande nio till antalet, väljs på två år. För de sistnämnda gäller också begränsningen att de inte får sitta i styrelsen mer än åtta år i sträck. Nationalmuseums överintendent är självskriven ledamot.

För att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt är ledamöterna uppdelade i kommittér med olika ansvarsområden. Där kan t.ex. nämnas Finanskommittén, Programkommittén, Designkommittén och Redaktionsrådet.

Styrelseledamöterna får inga arvoden utan arbetar helt ideellt.